از ظرفیت های ملی برای حمل چغندر قند خوزستان استفاده می شود