دستورالعمل جدیدی برای واحدهای فاقد متقاضی صادر می شود