دستورالعمل جديدي براي واحدهاي فاقد متقاضي صادر مي شود