پیرمرد 74 ساله به درون رودخانه‌ نینه رود الموت سقوط کرد