مشاور سندرزاظهارات ژنرال انگلیسی با ادعای آمریكا تناقض دارد