مشاور سندرزاظهارات ژنرال انگلیسی با ادعای آمریکا تناقض دارد