4 شمشیرباز ارومیه‌ای عازم مسابقات قهرمانی آسیا شدند