تزریق نشاط و امید در مردم از طریق برنامه‌های فرهنگی