خیرآبادی سختی لذت‌بخشی برای انتخاب تیم امید داریم/ هدف همه ما موفقیت کشتی فرنگی است