ظریف در ژاپن بعد از تنش زایی های آمریکا ضرورت دارد با شرکای مهم مشورت‌هایی انجام شود