تمام اعتبار طرح‌های مشارکتی و خیّرساز نوسازی مدارس تخصیص یافت