فارس من| فضاسازی و جدول‌گذاری میدان سبزوار در بردسکن در دست اقدام است