جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز باید اولویت مسئولان پیشوا باشد