۲۸ هزار مشترک پردیسی از نسل جدید اینترنت ثابت بهره‌مند شدند