همدلی و حماسه‌ مردم نقشه‌های دشمنان را نقش برآب کرد