تارتار نفت شخصیت نباختن گرفته است/آرزوی شکست پرسپولیس را دارم