1100 خانوارمناطق زلزله‌زده شهرستان میانه به اسکان اضطراری نیاز دارند