افشاگری جدید علیه ترامپ؛ قصد مقام‌های دولت برای استعفای دسته‌جمعی