راهکارهای افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن/ افزایش سقف تسهیلات و انتقال به خریدار