لغو همه معافیت‌های مالیاتی، از جمله مؤسسات قرآنی در دستور کار دولت بود