اجرای طرح بررسی کنار جاده‌ای برگه معاینه فنی 40 خودروی سنگین در هفته محیط‌زیست