نیاز به ۴۰ هزار واگن و لکوموتیو تا ۱۰ سال آینده/ خودروهای تولیدی معطل قطعات الکترونیک