کشف مواد مخدر سنتی و صنعتی طی ۳ عملیات جداگانه در کرمانشاه