سیاستمدار آلمانی ظهور چین، چالشی ساختاری برای اروپا و آمریکاست