طالبی بازیکنان ذوب آهن ناشی‌گری کردند/ بدون پول و کار نمی توان منتظر معجزه بود