برگزاری گرامیداشت یاد جانباختگان هواپیمای اکراین در مساجد لرستان