دست نوازش برف بر سر شهرهای اصفهان در واپسین روزهای دی