المپیک زمستانی جوانان| دهمی ساوه شمشکی در اسکی کوهستان