جهت گیری و برنامه های پژوهشی باید به سمت رفع نيازهای جامعه باشد.