هدف از عملیات ناکام خان‌یونس، ایجاد شبکه جاسوسی بود