وزیر خارجه پیشین سوئد تناقض آمریکا در تحریم غذا و دارو قابل قبول نیست