اسقف اعظم فلسطین اسرائیل در قدس مرتکب جنایت قرن شده است