آیت‌الله نمازی سگ‌گردانی و ولنگاری فرهنگی تناسبی با کار فرهنگی ندارد