سئول اشتراک اطلاعات نظامی با ژاپن از طریق کانال آمریکایی را پذیرفت