انتقاد از عدم تخصیص کافی بودجه فرهنگی به شهرستان کوثر