چند نفر در کنکور تجربی سال 99 قبول می شوند؟

506 هزار و 634 نفر در گروه تجربی کنکور امسال شرکت کردند که در نهایت 54 هزار و 278 نفر به دانشگاه راه پیدا می کنند.