هفتانه کتاب- ۱۱۸| تصویرسازی از ماجراهای اصفهان در عصر صفوی

شاید خواندن تاریخ برای عده‌ای دشوار باشد یا خواندن آن در ذهن همه‌کس نماند اما خواندن داستان تاریخی با تصویرسازی و توصیف فضا ضمن هیجانی کردن ماجرا، تاریخ را می‌آموزد.