فارس۲۴| از وضعیت هوا و برق تا استعفای کروبی و شکست ماموریت کره جنوبی

فارس۲۴| از وضعیت هوا و برق تا استعفای کروبی و شکست ماموریت کره جنوبی