افزایش نرخ فقر در تاجیکستان بر اثر شیوع کرونا

بانک جهانی در گزارشی مدعی شد نرخ فقر در تاجیکستان در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا افزایش داشته است.