برخورد قانونی با متخلفان عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در دستگاه های مختلف گچساران

معاون فرماندار گچساران گفت: عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در دستگاه های مختلف، تخلف اداری محسوب و تخلفات اداری، مستقیما از سوی مدیران براساس شرحی که در بخشنامه مربوطه آمده برخورد قانونی صورت می‌گیرد.