عملکرد مجلس و شکل‌گیری دولت انقلابی

ماهیت دولت بعد بستگی به عملکرد مجلس امروز دارد و اگر نمایندگان مجلس در انتظار روی کار آمدن دولت انقلابی در دوره بعد هستند باید بدانند هر تصمیم درست و انقلابی در حکم میلیون‌ها رای به نامزد ریاست جمهوری از جبهه انقلاب است.