آیت الله علم الهدی تحریف تاریخ برای توجیه مذاکره با آمریکاست

امام‌ جمعه مشهد گفت: کسانی که امروز در خط مذاکره با آمریکا هستند و چنین می‌پندارند که مذاکره با آمریکا، خاتمه بخش تمام مضیقه‌ها و فشارهای اقتصادی است که استکبار جهانی دارد بر ما وارد می‌کند، این‌ها در مقام اثبات نظریه باطل خودشان، به تحریف تاریخ متوسل می‌شوند.