وزیر اول اسکاتلند هیچگاه درباره استقلال تا این حد اطمینان نداشته‌ام

وزیر اول اسکاتلند گفت، اکثریت مردم این سرزمین خواستار استقلال از بریتانیا هستند و او هیچگاه درخصوص اجرای آن تا این حد اطمینان نداشته است.