چه زمانی باید غذای کمکی را برای کودک شروع کنیم؟

با شروع غذای کمکی نباید از میزان تغذیه کودک با شیرمادر کم کنیم. تا یکسالگی غذای اصلی کودک، شیر مادر است.