تأثیرپذیری 30 درصد از کشت محصولات کشاورزی با سوءمدیریت آب

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به ذخیره آب پشت سد به احتمال زیاد تأمین آب از رودخانه برای کشت پاییزه ممکن نیست و این مسأله ۳۰ درصد از سطح زیرکشت استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.