کسب رتبه برتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در جشنواره شهید رجایی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان برای چهارمین سال پیاپی بعنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی برگزیده شد.