۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برای ساماندهی سراب فارسبان اختصاص یافت

فرماندار نهاوند گفت: ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار برای ساماندهی سراب فارسبان اختصاص یافت.