انتصاب مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی

با صدور حکمی از سوی استاندار، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی منصوب شد.