توافق ابراهیم؛ به‌نام صلح، به‌کام ظلم

توافق ابراهیم که به نام صلح و در اصل با هدف ظلم امضا شده؛ سالهای طولانی میان ابوظبی، منامه و ریاض با اسرائیل وجود داشته و به نوعی الان رسمی و علنی شده است.