نوروزی باید در شورای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورز عضویت داشته باشد نه دولتی‌ها

نمانیده علی‌آباد کتول در مجلس با تاکید بر اینکه خرید تضمینی محصولات کشاورزی نباید دولتی بوده و وزیر جهاد بتواند در تعیین قیمت آن مؤثر باشد، گفت: باید در شورای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورز عضویت داشته باشد نه دولتی‌ها.