از جهاد در روستا تا ساخت سرپناه برای محرومان+ تصاویر

جهاد بسیجیان در روستاهای شاهرود همچنان ادامه دارد و این روزها عزم آنها برای ساخت سرپناه موردنیاز محرومان جزم شده است.