جمعه‌های انتظار| همدلی مومنانه، وظیفه جامعه منتظر

شرایط دشوار این روزهای جامعه ما به‌خوبی بحث همدلی مومنانه و لزوم دستگیری از نیازمندان به‌عنوان یکی از شاخصه‌های فرد و جامعه منتظر را آشکار می‌کند.